1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกของเทศบาลตำบลกระจัน        รายละเอียดคลิก.... 

2. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ    รายละเอียดคลิก....

3. มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย  รายละเอียดคลิก...

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   รายละเอียดคลิก....

5. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่ตั้งข้าราชการ      รายละเอียดคลิก...

6. การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  รายละเอียดคลิก...

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ของเทศบาลตำบลกระจัน รายละเอียดคลิก..

8. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร รายละเอียดคลิก..

9. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิก

10. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิก

11. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคลิก

12. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคลิก

13. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดคลิก

14. กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดคลิก

15. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดคลิก

16. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรัษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิก